Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Školní řád

  

Školní řád

účinnost od 1. 9. 2024

 

V souladu s § 30 školského zákona č.561/2004 Sb. vydávám „školní řád“. Pro záležitosti, věci, okolnosti a pravidla blíže nespecifikované v tomto Školním řádu platí ustanovení daná platným zněním školského zákona č. 561/2004 Sb. a podrobnostmi, které jsou stanoveny prováděcími právními předpisy MŠMT ČR k tomuto zákonu.

 

Povinnosti a práva žáků

A. Povinnosti žáků

 

Dodržovat tento „Školní řád“ a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

 1. Ve výuce být vhodně, čistě a bez výstřednosti oblečen a upraven, dodržovat zásady slušného chování a etikety v souladu ze zvoleným studijním/učebním oborem (dle bližšího výkladu třídního učitele a UOV). Pro tělesnou výchovu používat předepsaný cvičební úbor a obutí. Hospodárně zacházet se školními potřebami a učebnicemi, šetřit elektrickou energii, vodu.
 2. Dodržovat vyučovací dobu, být řádně připraven na vyučování, mít s sebou omluvný list. Ve třídě žáci nemění zasedací pořádek bez souhlasu vyučujícího.
 3.  Žák zdraví všechny zaměstnance školy. Při vstupu pedagogického pracovníka do učebny a při jeho odchodu z učebny zdraví žáci povstáním, stejně tak při vstupu jiné dospělé osoby do třídy v průběhu vyučování.      
 4. Během vyučování neopouštět budovu školy a nevstupovat do prostoru centrálních šaten. Souhlas s předčasným odchodem uděluje prostřednictvím propustky třídní učitel.
 5. Chovat se při všech školních činnostech tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.
 6. Žákům je zakázáno vyrušovat ve vyučování, napovídat při zkoušení, při písemných zkouškách opisovat a používat nedovolené pomůcky. O použití přenosného elektronického komunikačního zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu atd.) k práci v hodině rozhoduje vyučující. V průběhu vyučovací hodiny je žákům zakázáno používat audiopřehrávače a provádět jakékoliv další činnosti nesouvisející s výukou!
 7. Každý i drobný úraz, který vznikl při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech, je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
 8. Nepoškozovat zařízení a zapůjčené pomůcky ve škole a na pracovištích praktického vyučování, každé poškození nebo závadu hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, popř. UOV.
 9. V případě prokázaného úmyslného poškození nebo zničení majetku školy je zletilý žák, popřípadě zákonný zástupce nezletilého žáka povinen podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. škodu uhradit.
 10. Žák je povinen sledovat informační systém školy pro žáky, tj. především rozvrh suplování a pokyny a sdělení vyučujících, zveřejněné na nástěnkách ve škole a na webových stránkách školy.
 11. Oznamovat škole údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; údaje týkající se zdravotního znevýhodnění, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatření poskytovaných žákovi, včetně závěrů vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání; jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. V případě nezletilého žáka tak koná zákonný zástupce.
 12. Plnit pokyny zaměstnanců školy. Opakované neplnění těchto pokynů bude posuzováno jako závažné zaviněné porušení povinností školního řádu. 
 13. Dodržovat zákaz kouření (včetně elektronických cigaret) jak v prostorách školy, pracovišť praktického vyučování, tak i na akcích pořádaných školou. Prostorem školy se rozumí vnitřní prostor budovy školy včetně vnějšího 10metrového okolí budovy školy. Opakované porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako závažné zaviněné porušení povinností školního řádu.
 14. Nenosit věci bezprostředně nesouvisející s výukou do prostor školy, pracovišť praktického vyučování i na akce pořádané školou.
 15. Dodržovat zákaz vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových a psychotropních látek v prostorách školy, na pracovištích praktického vyučování a při činnostech organizovaných školou. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako závažné zaviněné porušení povinností školního řádu.
 16. Dodržovat Vnitřní režim – žáci. Zejména opakovaná neomluvená absence bude posuzována jako závažné zaviněné porušení povinností školního řádu.
 17. Dodržovat zákaz manipulace s vypínači a el. zásuvkami. Rovněž je zakázáno o přestávkách otevírat okna a sedět, klečet nebo stát na okenních parapetech. Porušení těchto zákazů bude posuzováno jako závažné zaviněné porušení povinností školního řádu.
 18. Žákům je zakázáno pracovat na učitelských počítačích bez přítomnosti vyučujícího a vstupovat do vnitřní sítě školy, neoprávněně stahovat data ze školních disků, stahovat data závadného obsahu na školních počítačích a prostřednictvím školní Wi-Fi sítě.
 19. Dodržovat obchodní a služební tajemství na pracovištích praktického vyučování – nezveřejňování informací firmy.
 20. Dodržovat zásady poctivosti na pracovištích praktického a teoretického vyučování. Porušení této zásady bude posuzováno jako závažné zaviněné porušení povinností školního řádu.
 21. Pokud se žák prokazatelným způsobem dopustí krádeže věci ve škole, věcí svých spolužáků, popř. krádeže, kterou oznámí policie, nebo bude-li ke krádeži navádět, bude ze studia vyloučen, protože tato činnost se neslučuje se zásadami a chováním žáka střední školy.
 22. V průběhu vyučování a přestávek se zdržet vulgárního projevu (zejména nadávek, urážek, hanlivých a sprostých oslovení), šikany (zejména násilí, omezování osobní svobody, ponižování), jakožto i fyzického obtěžování a psychického vydírání. Porušení této zásady bude posuzováno jako závažné zaviněné porušení povinností školního řádu.
 23. V prostorách školy, na pracovištích praktického vyučování a při činnostech organizovaných školou se zdržet zvláště hrubých opakovaných slovních a úmyslných fyzických útoků vůči ostatním žákům nebo vůči zaměstnancům školy. Porušení této zásady bude posuzováno jako zvláště závažné zaviněné porušení povinností školního řádu.
 24. Pokud se žák dopustí šikany ve škole i mimo ni, bude toto šetřeno ve spolupráci s kurátorem pro mládež Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína. Na doporučení kurátora a podle závažnosti přestupku bude šetření předáno České policii. V tomto případě může být žák ze studia vyloučen.
 25. Žáci jsou povinni oznámit řediteli školy, třídnímu učiteli, výchovnému poradci nebo školnímu metodikovi prevence jakékoliv projevy šikany, které ve škole zjistí.
 26. V prostorách školy, na pracovištích praktického vyučování a při činnostech organizovaných školou dodržovat zákaz vnášení, držení a manipulace s předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz. Zejména se jedná o zbraně, střelivo, výbušniny, chemikálie, zápalné látky, paralyzéry apod. Opakované porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako závažné zaviněné porušení povinností školního řádu.
 27. Pokud má žák ve vlastním elektronickém mobilním zařízení připojení k internetu, je povinen dodržovat školní pravidla bezpečnosti na Internetu – tedy je zakázáno navštěvovat nebezpečné a nevhodné druhy webových stránek (např. erotika, pornografie) nebo stránky s tématikou podporující nebo schvalující násilí, hanobení národnosti, rasy a přesvědčení apod.
 28. Je zakázáno úmyslné nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti za použití informačních a komunikačních technologií – tzv. kyberšikana (např. vulgární a výhružné zprávy nebo telefonáty oběti, posílání obrázků a nahrávek nebo využívání webových technologií s cílem zesměšnit oběť apod.). Prokázaná kyberšikana na žácích či zaměstnancích školy bude postihována jako šikana dle bodu 20 Školního řádu.
 29. Při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví je žák povinen se účastnit vzdělávání distančním způsobem.
 30. Žák je povinen dodržovat pokyny a opatření související s krizovými a mimořádnými opatřeními vyhlášenými podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Poznámka č. 1:           Při zvláště závažném zaviněném porušení povinností tohoto školního řádu bude žák vyloučen ze školy.

 

Poznámka č. 2:           Při závažném zaviněném porušení povinností tohoto školního řádu může být žákovi uloženo podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze školy.

 

B. Další povinnosti zletilých žáků

 

 1. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 2. Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu   s odstavcem E. školního řádu.

 

C. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků

 

 1. Zajistit, aby žák do školy docházel řádně.
 2. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Dokládat formou oznámení (telefonického, popř. elektronického), důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování neprodleně, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti a v ostatních případech souvisejících s absencí žáka postupovat v souladu s odstavcem E. tohoto školního řádu.

 

D. Práva žáků

 

 1. Při vyučování a při činnostech organizovaných školou jsou dodržovány články Úmluvy o právech dítěte a Listina základních práv a svobod (svoboda projevu, myšlení, svědomí, náboženství, shromažďování atd.), je dbáno na ochranu před diskriminací, před vměšováním se do soukromí žáka. Škola poskytuje žákům vzdělání, jehož zásady a obecné cíle jsou definovány v ustanovení § 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Žák má právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 3. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žák mimořádně nadaný má právo na speciální péči v rámci možností školy v souladu s ustanovením § 16, § 17, §18 a §19 školského zákona.
 4. Žák má právo účastnit se mimoškolních aktivit organizovaných školou.
 5. Žák má právo na ochranu soukromí. Informace, které zletilý žák nebo zákonný zástupce poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí.
 7. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu.
 8. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
 9. Požádat o poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 10. Na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy.
 11. Sdělovat své názory, obhajovat své skutky a diskutovat o nich.
 12. Vyjádřit svou obavu z chování jiných žáků, vznést svá upozornění k problémům ve škole, výuce, pedagogickým pracovníkům školy (třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku, výchovnému poradci, zástupci ředitele, popř. řediteli školy).

 

Práva uvedená v bodech 1., 2., 4., 5., 6. mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

Právo uvedené v bodu 1. mají u zletilých žáků také jejich rodiče, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

 

E. Absence žáka, omlouvání nepřítomnosti

 

 1. Nemůže-li se nezletilý žák účastnit vyučování po dobu dvou a více dnů z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce ředitele školy nejpozději dva pracovní dny předem o uvolnění z vyučování písemně na tiskopisu školy.

V odůvodněných případech je žák (zletilý i nezletilý) uvolňován takto:

a)      vyučujícím z hodiny jeho předmětu;

b)      třídním učitelem nebo zastupujícím třídním učitelem nejvýše na jeden vyučovací den;

c)       ředitelem školy na dva a více dnů na základě předem podané písemné žádosti na tiskopisu školy

 1. Pokud žák odchází z vyučování z jakéhokoliv důvodu, je povinen oznámit důvod odchodu třídnímu učiteli, případně zastupujícímu učiteli. U třídního učitele si vyzvedne propustku podepsanou třídním učitele, kterou při odchodu odevzdá na recepci školy. Oznamovací povinnost žáků je nutná vzhledem k zodpovědnosti školy za bezpečnost žáků v průběhu vyučování.  Přichází-li žák později, prokáže se na recepci omluvným listem nebo jiným způsobem prokáže, že je studentem školy.
 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce, popřípadě vychovatel, jde-li o žáka ubytovaného v domově mládeže, povinen neprodleně, nejpozději do tří dnů oznámit škole nepřítomnost žáka (telefonicky, faxem, e-mailem). Důvody nepřítomnosti nezletilého žáka ve vyučování dokládají zákonní zástupci. Škola může požadovat u absence žáka z důvodu nemoci přesahující tři dny školního vyučování potvrzení vydané ošetřujícím lékařem, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem (ve výjimečných případech i v případě nepřítomnosti nepřesahující tři dny). U zletilých žáků může třídní učitel vyžadovat podepsání omluvenky také rodiči, případně osobou s vyživovací povinností.
 1. O omluvení absence rozhoduje třídní učitel (ve zvláštních případech po poradě s ředitelem školy). Omluvenku předkládá žák třídnímu učiteli bezprostředně po návratu do školy. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel vždy výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 1. Neomluvená nepřítomnost žáka se řeší pohovorem s třídním učitelem a zákonnými zástupci, Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence.
 1. Nepřítomnost žákyně pro těhotenství nebo mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc.
 1. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž žák bydlí infekční nemocí, je povinen zákonný zástupce oznámit tuto skutečnost písemně řediteli školy. Vyučování se žák může zúčastnit jen se souhlasem lékaře.
 1. Žáci, kteří reprezentují školu (olympiády, soutěže atd.) nebo se účastní zájezdů pořádaných školou, jsou uvedeni v třídní knize, zameškané hodiny se jim nezapočítávají do celkového počtu zameškaných hodin a třídní učitel uvede důvod absence „školní akce“.
 1. Žák, jehož absence v jednotlivých vyučovacích předmětech přesáhne 25 % z odučených hodin klasifikačního období, nebo pokud je jeho celková absence vyšší než 120 hodin, nemusí být na konci klasifikačního období hodnocen. Z podnětu ředitele školy žák vykoná zkoušku na doplnění klasifikace (tzv. odloženou klasifikaci), která má charakter komisionální zkoušky.
 1. Do absence v předmětu TV se započítávají i hodiny, kdy je žák pasivně ve vyučování přítomen, ale z důvodu nachlazení či rekonvalescence po nemoci, náhlé nevolnosti nebo zapomenutého cvičebního úboru necvičí. V případě překročení hranice 25 % zameškaných hodin se postupuje podle odst. 8.
 1. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti, zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do deseti dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí, nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.
 2. Nemůže-li se žák zúčastnit distanční výuky z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce, popřípadě vychovatel, jde-li o žáka ubytovaného v domově mládeže, povinen neprodleně, nejpozději do tří dnů oznámit škole neúčast žáka v distanční výuce (telefonicky, faxem, e-mailem). Důvody nepřítomnosti nezletilého žáka ve vyučování dokládají zákonní zástupci. Škola může požadovat u absence žáka z důvodu nemoci přesahující tři dny školního vyučování potvrzení vydané ošetřujícím lékařem, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem (ve výjimečných případech i v případě nepřítomnosti nepřesahující tři dny). U zletilých žáků může třídní učitel vyžadovat podepsání omluvenky také rodiči, případně osobou s vyživovací povinností.

 

Vnitřní režim – žáci 

Budova školy je otevřena v pracovní dny od 7:25 hod., uzavření budovy 15:30 hod.

 

F. Závazné pokyny pro žáky

 

 1. Žáci přicházející do budovy školy setrvávají v přízemních šatních prostorách a od 7:35 hodin po příchodu pedagogického dozoru mohou vstoupit do vyšších nadzemních podlaží školy.
 2. Žáci docházejí do školy tak, aby byli připraveni na zahájení vyučování. Zahájení vyučování se řídí rozvrhem hodin.
 3. Nemůže-li žák ze závažných důvodů dodržet v určité dny začátek nebo konec vyučování, je povinností jeho zákonného zástupce, popř. zletilého žáka, požádat písemně ředitele školy o povolení pozdějšího příchodu, popř. dřívějšího odchodu v tyto dny z vyučování.
 4. Při zvonění musí žáci neprodleně opustit chodbu a odejít na své místo do učebny.
 5. Při drobných škodách, popř. ztrátách se postupuje dle pokynů Směrnice ředitele č. 2/20 v platném znění.
 6. V případě vzniku úrazu při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech se postupuje podle pokynů Směrnice ředitele č. 1/20 v platném znění.
 7. Před vyučováním, o přestávkách a po vyučování je nutno zachovat na chodbách klid. Stěhování z jedné učebny do jiné učebny je nutno provést během přestávky. Během vyučování nesmí žáci opouštět budovu školy. Žáci mohou opustit budovu školy za účelem oběda v Menze UTB v době velké přestávky od 10,25-11,00 hod. a to pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce předaným třídnímu učiteli.
 8. Ve vyučovací hodině je žákům zakázáno jíst. Pít mohou žáci během hodiny pouze v nezbytných případech, a to způsobem, který nebude narušovat výuku.
 9. Žákům je zakázán vstup do sborovny, do kabinetů mohou vstoupit pouze s vědomím učitele.
 10. Žákům je zakázáno v době výuky manipulovat s mobilními telefony (ten musí být ve stavu vypnuto a umístěn mimo pracovní plochu) i s jinými elektronickými zařízeními. Opakované porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako závažné zaviněné porušení povinností školního řádu.
 11. Žákům je zakázáno jak v prostorách školy, pracovišť praktického vyučování, tak i na akcích pořádaných školou, pořizovat zvukové a obrazové záznamy jiných osob bez jejich výslovného souhlasu. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako závažné zaviněné porušení povinností školního řádu.
 12. Na všech akcích pořádaných školou jsou žáci povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru. Bez svolení pedagogického dozoru se nesmí vzdálit od ostatních žáků nebo z určeného místa.
 13. V každé třídě je stanovena dvoučlenná žákovská služba, která plní tyto povinnosti: 

  -   dbá na pořádek v učebně o přestávkách i během vyučování,

  -   před hodinou zapíše na tabuli pořadové číslo hodiny a datum,

  -   na začátku každé hodiny hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky,

  -   je-li potřeba, přináší, popř. odnáší pomůcky vyučujícím,

  -   neprodleně ohlašuje vyučujícímu dané hodiny, popř. třídnímu učiteli zjištěné závady na zařízení v učebně.

 14. Pokud se vyučující nedostaví 5 minut po zvonění do výuky, je povinností služby vyhledat učitele v kabinetě, případně nahlásit nepřítomnost učitele příslušnému zástupci ředitele pro teoretické vyučování (H a L obory v kanceláři č. 308; E a C obory v kanceláři č. 108).
 15. Žáci po skončení poslední vyučovací hodiny odcházejí pod dohledem a za pokynů vyučujícího do centrálních šaten školy.
 16. Žáci jsou povinni se v centrálních šatnách školy přezouvat do domácí obuvi se světlou podrážkou, udržovat pořádek v šatnách a všech místnostech školy. Každodenně po skončení vyučování při odchodu ze šatny si žáci berou všechny své osobní věci s sebou.
 17. Po skončení vyučování mohou žáci setrvávat v budově školy pouze pod dohledem pedagogického pracovníka.
 18. V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, žák školu nenavštěvuje, pokud nemá ředitelem školy stanovené aktivity.

 

Poznámka č. 3:           Při závažném zaviněném porušení povinností tohoto školního řádu může být žákovi uloženo podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze školy.

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

G. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci žáků

 

 1. Podklady pro hodnocení získává pedagogický pracovník:

  -      soustavným diagnostickým pozorováním žáka,

  -      soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,

  -      různými druhy zkoušek (ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové) a analýzou výsledků různých činností žáka,

  -      konzultacemi s ostatními učiteli, případně s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny,

  -      rozhovory se žákem a zákonnými zástupci, nebo s osobami s vyživovací povinností u zletilých žáků.

 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikací jeho prospěchu. Pedagogický pracovník provádí klasifikaci průběžnou a celkovou, přičemž dodržuje zejména tyto zásady:

  -      na začátku klasifikačního období vyučující seznámí žáky s pravidly a podmínkami klasifikace,

  -      známky získává vyučující průběžně, během celého klasifikačního období,

  -      všem zkoušeným žákům zajistí srovnatelné podmínky v náročnosti zadání otázek a časovém rozsahu a průběhu,

  -      oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů,

  -      při ústním vyzkoušení oznámí žákovi výsledek hodnocení okamžitě a zdůvodní stanovený klasifikační stupeň,

  -      při hodnocení uplatňuje přiměřenou náročnost, pedagogický takt a umožňuje žákovi uplatnit principy sebehodnocení,

  -      při určování stupně prospěchu na konci klasifikačního období hodnotí kvalitu práce a učební výsledky za celé klasifikační období,

  -      výsledný stupeň prospěchu za klasifikační období stanovuje tak, že musí odpovídat hodnocení, které žák za dané klasifikační období získal, nemusí ovšem být aritmetickým průměrem známek za příslušné období (v případě, že některému předmětu vyučují dva učitelé, výsledný stupeň prospěchu za klasifikační období stanovují po vzájemné dohodě).

 

H. Klasifikace prospěchu žáků v teoretickém vyučování

 

stupeň 1 (výborný)

Žák bezpečně ovládá probrané učivo, projevuje samostatnost, pohotovost a logičnost myšlení, dovede samostatně řešit úkoly a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce jsou po stránce obsahu i vnějšího projevu bez závad.

 

stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá probrané učivo, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, umí celkem bez potíží řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat, při práci se dopouští jen občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a

pohotovostí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu drobné závady.

 

stupeň 3 (dobrý)

Žák ovládá probrané učivo v jeho podstatě tak, že na ně může bez obtíží navazovat při osvojování nového učiva, v myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští nepodstatných chyb, které však s návodem učitele dovede odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce

obsahu a vnějšího projevu závady, které se netýkají podstaty.

 

stupeň 4 (dostatečný)

Žák má ve znalostech probraného učiva mezery, takže na tyto znalosti nemůže bez větších obtíží navazovat při osvojování nového učiva, není samostatný v myšlení a při řešení úloh se dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele, vyjadřuje se nepřesně. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu větší závady.

 

stupeň 5 (nedostatečný)

Žák má ve znalostech probraného učiva takové mezery, že na tyto znalosti nemůže navazovat při osvojování nového učiva, na otázky učitele neodpovídá správně a úlohy neumí řešit ani s jeho pomocí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají značné závady.

  

I. Klasifikace prospěchu žáků v odborném výcviku

 

stupeň 1 (výborný)

Žák soustavně projevuje pozitivní vztah k práci a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně a tvořivě uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, výsledky jeho práce jsou bez nedostatků. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Hospodárně využívá surovin, materiálu, energie.  

 

stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje pozitivní vztah k práci a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při hospodárném využívání surovin, materiálu a energie se dopouští malých chyb.

 

stupeň 3 (dobrý)

Žákův vztah k práci a k praktickým činnostem je převážně pozitivní, s menšími výkyvy. Za pomoci učitele, popř. instruktora uplatňuje získané teoretické poznatky v praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele, popř. instruktora. Výsledky práce mají nedostatky. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Na podněty učitele, popř. instruktora je schopen hospodárně využívat surovin, materiálu a energie.

 

stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez žádoucího vztahu k práci a k praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele, popř. instruktora. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Nehospodárně využívá suroviny, materiál a energie.

 

stupeň 5 (nedostatečný)

Žák pracuje bez žádoucího vztahu k práci a k praktickým činnostem. Ani za pomoci učitele, popř. instruktora nedokáže uplatnit získané teoretické poznatky v praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují ani dolní hranice požadovaných ukazatelů. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Nehospodárně využívá suroviny, materiál a energie.

 

J. Komisionální zkouška

 

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

-        koná-li opravnou zkoušku,

-        koná-li komisionální přezkoušení.

Komisionální zkoušku může žák v jednom dni skládat pouze jednu.

 

II. Opravná zkouška

 

Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku, tzn. do konce srpna, v termínu stanoveném ředitelem školy.

Žák bude na vysvědčení hodnocen takovou známku, jaká odpovídá jeho výkonu u opravné zkoušky. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.

 

K. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Při vzdělávání a klasifikaci uvedených žáků se vyučující řídí ustanoveními vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení.

Vyučující respektují doporučení ke vzdělávání a klasifikaci a hodnocení žáků, uvedená v Individuálním vzdělávacím plánu žáka nebo v Osobnostním rozvoji žáka, příp. přímo zmíněná v dokumentaci školského poradenského zařízení a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků. Při získávání podkladů volí vyučující vhodné a přiměřené způsoby.

Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a s ohledem na jeho vzdělávací potřeby. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.

Při hodnocení žáků mimořádně nadaných postupuje vyučující v souladu s doporučeními školského poradenského zařízení, která obsahují způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení i úpravu zkoušek.

 

L. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a plánu pedagogické podpory (PLPP)

Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola v prvním stupni podpůrných opatření s cílem podpořit žáka, u kterého se projevují mírné obtíže ve vzdělávání, jako je například pomalejší tempo práce, drobné obtíže v koncentraci pozornosti, ve čtení, psaní či počítání.

Škola upraví školní výuku a domácí přípravu, metody, organizaci a hodnocení  žáka nebo podpoří jeho zapojení do kolektivu.

Ředitel školy může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným (viz bod K).

Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

Při tvorbě plánu škola vychází z pedagogické diagnostiky, na jejímž základě jsou formulovány konkrétní pedagogické cíle. Na základě vytyčených cílů vyučující volí vhodné činnosti, metody a formy práce směřující k dosažení stanoveného cíle.

 

M. Režim vzdělávání podle individuálního studijního plánu (ISP)

 

 1. Režim vzdělávání podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP) je organizační opatření školy, spočívající v odlišné úpravě organizace vzdělávání a týká se žáků vykonávajících sportovní přípravu.
 2. ISP je povolován vždy na jedno pololetí, pouze reprezentantům se studijním průměrem za předchozí pololetí do 3,00 na základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo žádosti zletilého žáka s přiloženým vyjádřením sportovního oddílu. Na ISP nevzniká žákovi automatický nárok.
 3. Při hodnocení žáka z předmětů obsažených v ISP vyučující nepřihlíží k výši absence.
 4. Na konci každého týdne v pátek, odevzdá žák ke kontrole omluvný list sportovní absence třídnímu učiteli, který mu na základě potvrzených soutěží a tréninků omluví tuto absenci a započítá do celkové týdenní absence v součtu zameškaných hodin v třídní knize.
 5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech obsažených v ISP budou uzavírány v průběhu každého čtvrtletí a spolu s termíny konzultací zapsány v konzultačním a klasifikačním výkazu žáka. Stanovený čtvrtletní klasifikační termín je pro žáka závazný.
 6. Při neplnění vzdělávacích povinností stanovených v ISP bude tento zrušen a žák bude dále navštěvovat výuku podle běžných pravidel.

 

N. Průběh výuky a způsoby hodnocení při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole

Distanční vzdělávání žáků bude probíhat, dojde-li k vyhlášení krizového opatření podle zákona č. 240/2000 Sb., k nařízení mimořádného opatření nebo pokud dojde k nařízení karantény a bude znemožněna osobní přítomnost žáků školy.

Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat v souladu s RVP a ŠVP s ohledem na konkrétní situaci žáků a školy. Distanční vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám každého jednotlivého žáka.

 

Pokud se žák nebude moci vzdělávání účastnit, přetrvává povinnost žáka se omluvit (viz. část E, bod 12).

Hodnocení distančního vzdělávání

Základem výsledného hodnocení daného předmětu bude hodnocení získané v rámci prezenční výuky získané v rámci příslušného klasifikačního období do vyhlášení mimořádných opatření, váha hodnocení 100%.

Podpůrně bude využito hodnocení z distanční výuky (váha hodnocení méně než 100%).

Hodnocení bude průběžně  zadáváno do školního informačního systému SkolaOnline.

Při hodnocení žáka se zohlední:

 • snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 • samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.

V případě nespolupráce žáka v průběhu distanční výuky, lze žáka nehodnotit.

 

O. Hodnocení chování žáků

 

Chování žáka se hodnotí stupněm hodnocení, který stanovuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, s vedoucím učitelem odborného výcviku, se zástupci ředitele a s ředitelem školy. Kritériem pro stanovení stupně hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád) v průběhu klasifikačního období.

 

stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných zaviněných porušení povinností školního řádu se dopouští ojediněle. Je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 

stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného zaviněného porušení povinností školního řádu, nebo se opakovaně dopouští méně závažných zaviněných porušení povinností školního řádu.

 

stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných zaviněných porušení povinností školního řádu nebo provinění, že je jimi vážně

ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně zaviněně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.

 

P. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

 

prospěl(a) s vyznamenáním

Žák není v žádném povinném předmětu klasifikován hůře než stupněm 2 – chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.

 

prospěl(a)

Žák není v žádném povinném předmětu klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.

 

neprospěl(a)

Žák je v některém povinném předmětu klasifikován stupněm 5 – nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí ani v náhradním termínu.

 

nehodnocen(a)

Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu.

 

R. Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a kázeňská opatření.

 

Pochvaly nebo jiná ocenění uděluje třídní učitel nebo ředitel školy na základě podnětu třídního učitele, učitele odborného výcviku nebo na základě podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby za výrazný projev vlastní iniciativy, dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy.

 

Kázeňská opatření se ukládají žákům za závažné, nebo opakovaná méně závažná provinění proti školnímu řádu. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření:

napomenutí třídního učitele - uděluje třídní učitel za drobné přestupky bezprostředně po provinění,

důtka třídního učitele - uděluje třídní učitel za závažnější přestupek nebo za větší počet méně závažných přestupků zpravidla po předchozím napomenutí třídního učitele; důtku uděluje třídní učitel bezprostředně po provinění,

důtka ředitele školy  - uděluje ředitel školy po projednání s třídním učitelem za závažný přestupek proti školnímu řádu nebo za další přestupky zpravidla po udělené důtce třídního učitele; důtka ředitele školy je udělena bezprostředně po provinění,

podmíněné vyloučení žáka ze školy - uděluje ředitel školy po projednání s třídním učitelem v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, a to do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil. V rozhodnutí stanovuje ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinnosti stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

vyloučení žáka ze školy - uděluje ředitel školy po projednání s třídním učitelem v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, a to do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil.

 

O podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze školy informuje ředitel pedagogickou radu.

Vyloučen (ani podmíněně vyloučen) ze studia nemůže být žák plnící povinnou školní docházku.

O udělení a uložení výchovných opatření žákovi uvědomí neprodleně a prokazatelně třídní učitel (o napomenutí a důtce třídního učitele) nebo ředitel školy (o ostatních výchovných opatřeních) zákonného zástupce nebo osoby s vyživovací povinností u zletilého žáka. Opatření se zaznamenává do elektronické karty žáka, neuvádí se na vysvědčení.

 

Politické strany a hnutí, reklama, soukromé návštěvy žáků
S. Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy a zákaz soukromých návštěv žáků

 

 1. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.
 2. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
 3. Zveřejňování tiskovin, obrazů apod. v prostorách školy je povoleno jen se souhlasem vedení školy, přičemž nesmí být v rozporu s ustanovením výše uvedených bodů 1. a 2. článku M.
 4. Soukromé návštěvy žáků ve škole nejsou povoleny.
 5. Cizí osoby vstupující do budovy školy jsou povinny nahlásit své jméno a důvod návštěvy na recepci. Tato informace je evidována po dobu  jednoho školního roku.

 

Nedílnou součástí školního řádu je:

Dodatek č. 1    Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu, č. j. GAOZL/1102/2020 

                          Organizace vzdělávání při omezené přítomnosti ve škole 

 

Školní řád byl schválen na pedagogické radě dne 11. 6. 2024.

                                                                                                 

Mgr. Petr Úředníček v. r. 

ředitel školy            

 

 

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu, č. j. GAOZL/1102/2020 

účinnost od 23.10.2020 

Organizace vzdělávání při omezené přítomnosti ve škole 

 

Prezenční výuka (smíšená výuka) 

 1. Prezenční výuka na škole bude probíhat v případě, kdy se karanténa či opatření týká méně než 50% žáků konkrétní třídy 
 2. Pokud se karanténa či opatření týká více než 50% žáků konkrétní třídy, učební skupiny, pak škola vzdělává distančním způsobem ty žáky, kterým je účast ve výuce zakázána. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání za podmínek stanovených hygienickým opatřením. Nepřítomným žákům škola poskytuje podporu na dálku přes platformu Microsoft Teams se zaměřením na předměty: matematika, český jazyk, literatura, anglický jazyk a odborné předměty. 

 

Distanční výuka 

 1. V případě, že zákaz osobní přítomnosti se vztahuje na celou třídu, probíhá vzdělávání na dálku přes platformu Microsoft Teams.  Ostatní třídy se vzdělávají prezenčně. 
 2. V případě, že zákaz osobní přítomnosti vztahuje na celou školu, přechází na distanční výuku celá škola s využitím platformy Microsoft Teams. Výuka se nebude realizovat podle řádného rozvrhu, pouze vyučující bude žákům k dispozici pro  videokonference dle rozvrhu hodin. 
 3. Praktické vyučování je realizováno prezenční formou na smluvních pracovištích v případě, že je zde výuka povolena dle mimořádných a krizových opatření. V průběhu distanční výuky může praktická výuka probíhat ve škole dle nařízení ředitele školy. 

 

Omlouvání a hodnocení žáků v průběhu distanční výuky 

Viz. Školní řád, bod E, odst. 12 a bod N. 

 

Způsoby komunikace s žáky a rodiči 

 1. Off-line výuka a komunikace - škola zapojuje žáky do dálkové výuky s využitím platformy  Microsoft Teams.
 2. On-line výuka a komunikace probíhá přes Microsoft Teams (videokonference).
 3. Komunikace s rodiči probíhá prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky. Aktuální informace sděluje na webových stránkách školy, v sekci aktuálně a facebooku školy. 

Distanční vzdělávání žáků se SVP ve třídách podle §16 

1. Žáci se SVP mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a ŠPZ i při distančním vzdělávání. 

2. Škola může na základě smlouvy o výpůjčce žákům zapůjčit potřebné kompenzační pomůcky, speciální učebnice a speciální pomůcky, jež má daný žák uvedené v doporučení ŠPZ. Jejich případné poškození či zcizení je zákonný zástupce povinen škole uhradit.  

3. V oborech E se uskutečňuje distanční výuka prostřednictvím internetu, ke vzdělávání se využívá prostředí Microsoft Teams.

4. V oboru C probíhá distanční vzdělávání prostřednictvím Microsoft Teams  a jejich zákonných zástupců. Učivo od všech vyučujících je odesíláno třídní učitelkou. Komunikace žáků s učiteli jednotlivých předmětů a asistenty pedagoga se uskutečňuje rozvrhem hodin emailem nebo telefonicky. 

Ostatní ustanovení Školního řádu, č. j. GAOZL/1102/2020, zůstávají nadále v platnosti. 

 

Školská rada schválila: 23.10.2020 

Mgr. Petr Úředníček, v. r.