Praxe je nejlepší zkušenost

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště tvoří tým pedagogů, kteří spolu úzce spolupracují a zajišťují poradenské služby nejen žákům, ale i rodičům a učitelům školy – podle jednotlivých studijních oborů.

 

Činnosti  pracoviště jsou:

 • poskytovat neodkladně a profesionálně pomoc těm, kteří ji potřebují
 • přistupovat individuálně ke každému žákovi
 • ochrana osobních dat klientů a diskrétnost
 • intervence žákům ohroženým školní neúspěšností
 • pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (zavádění a realizace podpůrných opatření podle individuálních potřeb žáka, plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů)
 • poradit žákům s další profesní orientací
 • řešit problémy u jednotlivých žáků a u třídních kolektivů
 • zlepšovat vztahy ve třídách i v celé škole tak, aby se všichni cítili příjemně
 • zajistit odbornou péči a pomoc u odborníků
 • řešení problémů šikany, záškoláctví, zneužívání alkoholu, drog aj.
 • vést komunikaci mezi školou, rodiči, sociálními partnery a veřejností
 • poskytovat metodickou podporu učitelům ve všech oblastech vzdělávání
 • spolupráce  s ostatními  odbornými zařízeními, jako jsou  např. KPPP Zlín, speciální pedagogická centra, střediska výchovné péče pro děti a mládež,  dále s kurátory, psychology, úřady práce,..

 

Výchovní poradci

 • zaměřují se na vyhledávání a provádění šetření u žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, připravují návrhy na další péči o tyto žáky
 • kontrolují studijní výsledky žáků se specifickými poruchami učení a nadané žáky
 • zprostředkovávají informace o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a možnosti využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • pomáhají žákům  orientovat se v oblastech karierového  poradenství (přihlášky k dalšímu vzdělávání, exkurze ve firmách, burzy škol, veletrhy práce, orientace v profesních kvalifikacích,…) 
 • analyzují u neúspěšných žáků příčiny a usilují o snížení předčasných odchodů
 • zjišťují  vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu problémovou situaci
 • tvoří a ovlivňují podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením, vyhodnocují proces individuální integrace
 • realizují speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytují pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky o akutních problémech
 • koordinují spolupráci se specializovanými pracovišti a zařízeními (KPPP Zlín, SPC apod.)
 • podílí se na řešení problémů ve vztahu rodina – žák – škola.

 

Konzultační hodiny 

Mgr. Jana Ingrová Mgr. Jitka Bořutíková
obory H,L obory E,C
místnost č. 201 místnost č. 404
sudý týden
sudý týden
Pondělí 14:10 - 14:55 hod. Úterý 14:15 - 15:00 hod.
Úterý 9:35 - 10:20 hod. lichý týden
Středa 14:10 - 14:55 hod. Úterý 14:15 - 15:00 hod.
Čtvrtek 11:40 - 12:25 hod.

Po předchozí domluvě lze sjednat

i v jiném čase.

lichý týden
Úterý 8:40 - 9:25 hod.  
Středa 11:40 - 12:25 hod.  
Čtvrtek 14:10 - 14:55 hod.  

Tel.: 575 570 893

Tel.: 575 570 889
ingrova@gaozl.cz borutikova@gaozl.cz

 

Školní kariérový poradce

 • pomáhá žákům  orientovat se v oblastech karierového poradenství  
 • vyhodnocuje úspěšnost absolventů na trhu práce v jednotlivých oborech vzdělávání
 • realizuje informace v otázkách profesní orientace (soulad zájmu žáka s jeho předpoklady i perspektivou uplatnění na trhu práce)
 • napomáhá při přípravě pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc při zpracování životopisu)
 • zajišťuje spolupráci s krajskými institucemi, organizacemi, firmami (spolupráce s úřady práce ČR, účast na veletrhu práce, burzy práce, pořádání exkurzí apod.)

  

Mgr. Marcela Studená
studena@gaozl.cz  

každé pondělí 

13:25 - 14:10 hod. 

Další konzultace je možné po předchozí domluvě.

 

 

 Školní metodici prevence

 • tvoří preventivní program školy -  organizují a kontrolují jeho realizaci
 • zaměřují se na společensko- patologické jevy jako jsou záškoláctví, závislosti, šikana, vandalismus a jiné rizikové chování žáků
 • spolupracují  s institucemi a orgány s kompetencí řešit sociálně patologické jevy
 • metodicky vedou pedagogy školy v oblasti prevence rizikových jevů
 • poskytují poradenskou pomoc  žákům a rodičům při problémech
 • zajišťují aktivity zaměřené na stmelování třídních kolektivů  - besedy s odborníky, adaptační kurzy,…

 

 

Konzultační hodiny 

Mgr. Marcela Studená Mgr. Jana Divilová
obory H,L obory E,C
každé úterý sudý týden
14:15 - 15:00 hod. čtvrtek 14:15 - 15:00 hod.
  lichý týden
  úterý 14:15 - 15:00 hod.
studena@gaozl.cz divilova@gaozl.cz

 

      

ODKAZY:

KPPP Zlín, SOS Zlín, SPC Zlín Lazy, SPC Středová Zlín, SPC Kroměříž,

SPC Nový Jíčín