Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště tvoří tým pedagogů, kteří spolu úzce spolupracují a zajišťují poradenské služby nejen žákům, ale i rodičům a učitelům školy – podle jednotlivých studijních oborů.

 

Činnosti  pracoviště jsou:

 • poskytovat neodkladně a profesionálně pomoc těm, kteří ji potřebují
 • přistupovat individuálně ke každému žákovi
 • ochrana osobních dat klientů a diskrétnost
 • intervence žákům ohroženým školní neúspěšností
 • pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (zavádění a realizace podpůrných opatření podle individuálních potřeb žáka, plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů)
 • poradit žákům s další profesní orientací
 • řešit problémy u jednotlivých žáků a u třídních kolektivů
 • zlepšovat vztahy ve třídách i v celé škole tak, aby se všichni cítili příjemně
 • zajistit odbornou péči a pomoc u odborníků
 • řešení problémů šikany, záškoláctví, zneužívání alkoholu, drog aj.
 • vést komunikaci mezi školou, rodiči, sociálními partnery a veřejností
 • poskytovat metodickou podporu učitelům ve všech oblastech vzdělávání
 • spolupráce  s ostatními  odbornými zařízeními, jako jsou  např. KPPP Zlín, speciální pedagogická centra, střediska výchovné péče pro děti a mládež,  dále s kurátory, psychology, úřady práce,..

 

Výchovní poradci

 • zaměřují se na vyhledávání a provádění šetření u žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, připravují návrhy na další péči o tyto žáky
 • kontrolují studijní výsledky žáků se specifickými poruchami učení a nadané žáky
 • zprostředkovávají informace o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a možnosti využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • pomáhají žákům  orientovat se v oblastech karierového  poradenství (přihlášky k dalšímu vzdělávání, exkurze ve firmách, burzy škol, veletrhy práce, orientace v profesních kvalifikacích,…) 
 • analyzují u neúspěšných žáků příčiny a usilují o snížení předčasných odchodů
 • zjišťují  vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu problémovou situaci
 • tvoří a ovlivňují podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením, vyhodnocují proces individuální integrace
 • realizují speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytují pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky o akutních problémech
 • koordinují spolupráci se specializovanými pracovišti a zařízeními (KPPP Zlín, SPC apod.)
 • podílí se na řešení problémů ve vztahu rodina – žák – škola.

 

Konzultační hodiny 

Mgr. Jana Ingrová Mgr. Jitka Bořutíková
obory H,L obory E,C
místnost č. 201 místnost č. 404
sudý týden
sudý týden
Úterý 14:25 - 15:10 hod. Úterý 14:15 - 15:00 hod.
Středa 8:45 - 9:30 hod. lichý týden
lichý týden Úterý 14:15 - 15:00 hod.
Úterý 7:50 - 8:35 hod.

Po předchozí domluvě lze sjednat

i v jiném čase.

Čtvrtek 14:25 - 15:10 hod.
   
   
   

Tel.: 575 570 893

Tel.: 575 570 889
ingrova@gaozl.cz borutikova@gaozl.cz

 

Školní kariérový poradce

 • pomáhá žákům  orientovat se v oblastech karierového poradenství  
 • realizuje informace v otázkách profesní orientace (soulad zájmu žáka s jeho předpoklady i perspektivou uplatnění na trhu práce)
 • napomáhá při přípravě pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc při zpracování životopisu)
 • zajišťuje spolupráci s krajskými institucemi, organizacemi, firmami (spolupráce s úřady práce ČR, účast na veletrhu práce, burzy práce, pořádání exkurzí apod.)

  

Mgr. Marcela Studená
studena@gaozl.cz  

liché pondělí
13:35 - 14:20 hod.
sudé pondělí
11:50 - 12:35

 

Další konzultace je možné po předchozí domluvě.

 

 

 Školní metodici prevence

 • tvoří preventivní program školy -  organizují a kontrolují jeho realizaci
 • zaměřují se na společensko- patologické jevy jako jsou záškoláctví, závislosti, šikana, vandalismus a jiné rizikové chování žáků
 • spolupracují  s institucemi a orgány s kompetencí řešit sociálně patologické jevy
 • metodicky vedou pedagogy školy v oblasti prevence rizikových jevů
 • poskytují poradenskou pomoc  žákům a rodičům při problémech
 • zajišťují aktivity zaměřené na stmelování třídních kolektivů  - besedy s odborníky, adaptační kurzy,…

 

 

Konzultační hodiny 

Mgr. Marcela Studená Mgr. Jana Divilová
obory H,L obory E,C
sudý týden sudý týden
středa 14:25 - 15:10 hod. úterý 14:30 - 15:15 hod.
lichý týden lichý týden
čtvrtek 14:25 - 15:10 hod. čtvrtek 14:30 - 15:15 hod.
studena@gaozl.cz divilova@gaozl.cz

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

 

Na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín působí psycholožka Mgr. Marcela Křenovská, Ph.D. . Cílem aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa – střední škole, která začleňuje do vzdělávání žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní psycholog je členem Školního poradenského pracoviště Střední školy gastronomie a obchodu Zlín.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Činnost školní psycholožky probíhá v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších změn, s koncepcí Školního poradenského pracoviště školy, a se Školním řádem Střední školy gastronomie a obchodu Zlín.

Konzultace jsou důvěrné, školní psycholog je vázám mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů.

Osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců a dalších osob zpracovávané a uchovávané pro účely této činnosti jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Tímto školní psycholožka garantuje, že všechny informace z konzultací či šetření jsou důvěrné a bez souhlasu zákonného zástupce dítěte / zletilého žáka nebudou poskytovány dalším osobám.

Služby školního psychologa jsou poskytovány v rámci školy a péče o žáky, jsou bezplatné.

 

S čím je možné se na školní psycholožku obrátit?

Návštěva psychologa je důkazem toho, že se nebojím zhodnotit reálně svůj aktuální stav nebo problém řešit a pracovat na sobě. Školní psycholog je tu pro ty, kteří se chtějí poradit, hledají podporu, chtějí se na situaci podívat pod jiným úhlem pohledu, nebo třeba jen potřebují, aby je někdo vyslechl … a pak mohou řešit své problémy snáze, lépe, nebo jinak. Úkolem psychologa není určit, zda jsem „normální“, nebo nejsem, zda je můj problém dost důležitý, nebo je to prkotina…, ale je tu proto, aby mi pomohl situaci či problém zvládat či vyřešit. Psycholog je tu i pro ty, co na sobě nebo svých vztazích (s rodiči, kamarádem či kamarádkou, se spolužáky ve třídě, s učiteli) chtějí něco zlepšit, posílit, nebo třeba jen o tomto popřemýšlet. Je tu pro žáky, kteří chtějí zlepšit svůj prospěch nebo chtějí pokračovat ve studiu (na maturitním oboru, VŠ), a přemýšlejí nad možnostmi nebo tím, na jaký obor se vydat…

 

Žák – učení, prospěch:

 • pokud máte problém s učením, chcete se učit lépe, ale nevíte jak… (nemůžete se soustředit, máte potíže se zapamatováním, máte trému, strach ze zkoušení či písemek)
 • máte hodně úkolů, učivo je pro vás těžké, nestíháte (byl/a jste dlouho nemocný/á, učiva je moc)
 • chcete pokračovat ve studiu a nejste si jisti svými možnostmi nebo tím, na jaký obor se vydat

Školní psycholožka se zaměřuje na zlepšení paměti a soustředění, na strategie, jak zlepšit školní prospěch.

 

Žák – osobní život:

 • potkala vás nějaká nepříjemná nebo i bolestná situace či zkušenost, kvůli které se necítíte dobře, nemůžete se z ní dostat (rozchod s partnerem, rozvod rodičů, onemocnění, úmrtí blízkého…)
 • dostali jste se do problémů v souvislosti s partou, alkoholem, drogami, kouření a neovládáte jejich užívání a chtěli byste poradit…

Rodiče (zákonní zástupci):

 • rodiče se na mě mohou obrátit, pokud chtějí konzultovat otázky vztahů, výchovy a vzdělávání svých dětí
 • rodinné problémy, které mohou mít vliv na školní život vašeho dítěte a které chcete konzultovat (jen někomu říct nebo je pomoci řešit)

 

Škola - školní psycholog je členem školního poradenského pracoviště:

 • pedagogové (učitelé, asistenti pedagoga, mistři na praxi) mohou konzultovat výukové problémy žáků, strategie, možnosti podpory při studiu
 • výchovné problémy žáků a komunikaci s nimi, možnosti spolupráce se žákem, třídou nebo rodiči
 • prevence, ale i řešení již vzniklých negativních jevů ve škole (záškoláctví, nevhodné chování apod.)
 • metodické konzultace a podpora vlastní práce, práce se syndromem vyhoření

 

Žák – vztahy ve třídě a na odborné praxi, s učiteli:

 • necítíte se dobře ve třídě, štve vás atmosféra ve třídě a vztahy se spolužáky…
 • nevycházíte s učitelem a chcete poradit, jak zlepšit vztah mezi vámi

 

Třídám nabízím pomoc a podporu:

 • ke vzájemnému poznávání spolužáků
 • v prevenci rozvoje rizikového chování
 • jak se naučit dobře spolu ve třídě vycházet
 • při řešení náročných situací, které ve třídě nastaly

 

GENERÁLNÍ a INFORMOVANÝ SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA

Aby Vaše dítě mohlo služeb pro třídy využít, je potřeba získat Váš souhlas. Udělením generálního souhlasu akceptujete působení školního psychologa ve škole. Pro Vaše dítě to znamená možnost účasti se preventivních programů realizovaných ve třídě. Formulář pro podpis generálního souhlasu s prací školního psychologa je možné stáhnout zde a Vaše dítě ho ve škole dostane i v tištěné podobě.

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

Pokud se rozhodnete, že generální souhlas s činností školního psychologa nepodepíšete, nemám právo Vašemu dítěti uvedené služby poskytovat a v případě třídního programu řízeného psychologem bude trávit čas odděleně v náhradní třídě. Pro další specifičtější (individuální) práci s jednotlivým dítětem je třeba Váš individuální souhlas. O nabídce spolupráce budete v tomto případě předem informováni a požádání o informovaný souhlas.

 

Kontakt na školní psycholožku:

e-mail: krenovska@gaozl.cz

telefon do pracovny:

pracovna: 1. poschodí, místnost č. 104

mobilní telefon (prosím, upřednostňujte komunikaci přes e-mail): 732 925 661

 

Konzultační hodiny školního psychologa:

Zákonným zástupcům dítěte doporučujeme se ke konzultaci objednat prostřednictvím e-mailu krenovska@gaozl.cz (školní psycholog pracuje ve třídách, účastní se porad apod.). Je možné se na konzultaci domluvit i mimo konzultační hodiny.

 

Sudý týden:

 

přítomnost ve škole

 

Po

7:45   –  14:00

 

Út

7:45   –  14:00

 

St

 

 

Čt

 

 

 

 

 

Lichý týden:

 

přítomnost ve škole

 

Po

7:45   –  14:00

 

Út

7:45   –  14:00

 

St

 

 

Čt

 

 

7:45   –  14:00

 

 

 

      

ODKAZY:

KPPP Zlín, SOS Zlín, SPC Zlín Lazy, SPC Středová Zlín, SPC Kroměříž,

SPC Nový Jíčín