Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště tvoří tým pedagogů, kteří spolu úzce spolupracují a zajišťují poradenské služby nejen žákům, ale i rodičům a učitelům školy – podle jednotlivých studijních oborů.

 

Činnosti  pracoviště jsou:

 • poskytovat neodkladně a profesionálně pomoc těm, kteří ji potřebují
 • přistupovat individuálně ke každému žákovi
 • ochrana osobních dat klientů a diskrétnost
 • intervence žákům ohroženým školní neúspěšností
 • pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (zavádění a realizace podpůrných opatření podle individuálních potřeb žáka, plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů)
 • poradit žákům s další profesní orientací
 • řešit problémy u jednotlivých žáků a u třídních kolektivů
 • zlepšovat vztahy ve třídách i v celé škole tak, aby se všichni cítili příjemně
 • zajistit odbornou péči a pomoc u odborníků
 • řešení problémů šikany, záškoláctví, zneužívání alkoholu, drog aj.
 • vést komunikaci mezi školou, rodiči, sociálními partnery a veřejností
 • poskytovat metodickou podporu učitelům ve všech oblastech vzdělávání
 • spolupráce  s ostatními  odbornými zařízeními, jako jsou  např. KPPP Zlín, speciální pedagogická centra, střediska výchovné péče pro děti a mládež,  dále s kurátory, psychology, úřady práce,..

 

Výchovní poradci

 • zaměřují se na vyhledávání a provádění šetření u žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, připravují návrhy na další péči o tyto žáky
 • kontrolují studijní výsledky žáků se specifickými poruchami učení a nadané žáky
 • zprostředkovávají informace o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a možnosti využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • pomáhají žákům  orientovat se v oblastech karierového  poradenství (přihlášky k dalšímu vzdělávání, exkurze ve firmách, burzy škol, veletrhy práce, orientace v profesních kvalifikacích,…) 
 • analyzují u neúspěšných žáků příčiny a usilují o snížení předčasných odchodů
 • zjišťují  vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu problémovou situaci
 • tvoří a ovlivňují podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením, vyhodnocují proces individuální integrace
 • realizují speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytují pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky o akutních problémech
 • koordinují spolupráci se specializovanými pracovišti a zařízeními (KPPP Zlín, SPC apod.)
 • podílí se na řešení problémů ve vztahu rodina – žák – škola.

 

Konzultační hodiny 

Mgr. Jana Ingrová Mgr. Jitka Bořutíková
obory H,L obory E,C
místnost č. 201 místnost č. 108
sudý týden
sudý týden
Úterý 11:50 - 12:35 hod. Úterý 14:20 - 15:05 hod.
Středa 11:00 - 11:45 hod. lichý týden
Čtvrtek 14:25 - 15:10 hod. Úterý 14:20 - 15:05 hod.
lichý týden

Po předchozí domluvě lze sjednat

i v jiném čase.

Úterý 14:25 - 15:10 hod.
Středa 9:40 - 10:25 hod.
 
Čtvrtek 9:40 - 10:25 hod.  
   

Tel.: 575 570 893

Tel.: 575 570 954
ingrova@gaozl.cz borutikova@gaozl.cz

 

Školní kariérový poradce

 • pomáhá žákům  orientovat se v oblastech karierového poradenství  
 • realizuje informace v otázkách profesní orientace (soulad zájmu žáka s jeho předpoklady i perspektivou uplatnění na trhu práce)
 • napomáhá při přípravě pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc při zpracování životopisu)
 • zajišťuje spolupráci s krajskými institucemi, organizacemi, firmami (spolupráce s úřady práce ČR, účast na veletrhu práce, burzy práce, pořádání exkurzí apod.)

  

Mgr. Marcela Studená
studena@gaozl.cz  

liché pondělí
13:35 - 14:20 hod.
sudé pondělí
11:50 - 12:35

 

Další konzultace je možné po předchozí domluvě.

 

 

 Školní metodici prevence

 • tvoří preventivní program školy -  organizují a kontrolují jeho realizaci
 • zaměřují se na společensko- patologické jevy jako jsou záškoláctví, závislosti, šikana, vandalismus a jiné rizikové chování žáků
 • spolupracují  s institucemi a orgány s kompetencí řešit sociálně patologické jevy
 • metodicky vedou pedagogy školy v oblasti prevence rizikových jevů
 • poskytují poradenskou pomoc  žákům a rodičům při problémech
 • zajišťují aktivity zaměřené na stmelování třídních kolektivů  - besedy s odborníky, adaptační kurzy,…

 

 

Konzultační hodiny 

Mgr. Marcela Studená Mgr. Jana Divilová
obory H,L obory E,C
sudý týden sudý týden
úterý 14:25 - 15:10 hod. úterý 14:25 - 15:10 hod.
lichý týden lichý týden
úterý 14:25 - 15:10 hod. úterý 14:25 - 15:10 hod.
studena@gaozl.cz divilova@gaozl.cz

 

      

ODKAZY:

KPPP Zlín, SOS Zlín, SPC Zlín Lazy, SPC Středová Zlín, SPC Kroměříž,

SPC Nový Jíčín