Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Celoživotní učení, služby

V současné době připravujeme aktualizaci.

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín získala od roku 2012 do současnosti autorizaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro následující profesní kvalifikace:

 • 65-012-E Výpomoc při obsluze hostů
 • 65-008-H Složitá obsluha hostů
 • 65-005-E Výpomoc při přípravě pokrmů
 • 65-004-H Příprava minutek
 • 65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně
 • 65-001-H Příprava teplých pokrmů

Základní podmínky hodnocení dosažené odborné způsobilosti:

 • Ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vyžadovanou k získání osvědčení o profesní kvalifikaci, se provede zkouškou podle hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace. Kvalifikační standard profesních kvalifikací zajišťovaných SŠ gastronomie a obchodu Zlín lze nalézt na webové stránce www.narodni-kvalifikace.cz.

 • Žadatelem o konání zkoušky (dále jen "uchazeč") může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

 • Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanovené částky za zkoušku. Další informace Mgr. Zbořilová. 

 • Úhradu stanovené částky za zkoušku lze provést v hotovosti na ekonomickém úseku SŠ gastronomie a obchodu Zlín, dveře č. 106, nejpozději deset dnů před termínem konání zkoušky.

 • SŠ gastronomie a obchodu Zlín zašle uchazeči do 21 dnů od doručení přihlášky pozvání ke složení zkoušky. Kopii pozvánky zasílá SŠ gastronomie a obchodu Zlín současně autorizujícímu orgánu, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

 • Zkouška se koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak.

 • Nemůže-li se uchazeč zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, může nejpozději 4 pracovní dny před stanoveným termínem zkoušky požádat písemně s uvedením důvodů ředitele SŠ gastronomie a obchodu Zlín o stanovení jiného termínu.

 • Pokud se uchazeč v řádném termínu stanoveném v pozvánce ke zkoušce nebo v náhradním termínu (dohodnutém se SŠ gastronomie a obchodu Zlín dle výše uvedených pravidel) ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně; již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací.

 • Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti, předložit rovněž potvrzení o zdravotní způsobilosti a platný průkaz pro práci v potravinářství. Pokud uchazeč předmětné doklady nedoloží, nebude ke zkoušce připuštěn.

 • Forma zkoušky nebo jejích částí je dána nároky na rozsah pracovních činností, k jejichž výkonu se ověřování odborné způsobilosti vztahuje, a je stanovena hodnotícím standardem.

 • Doba přípravy na zkoušku nebo její jednotlivé části a doba stanovená pro vykonání zkoušky nebo jejích jednotlivých částí je vymezena v hodnotícím standardu. 

 • Uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, jestliže splní všechny požadavky stanovené hodnotícím standardem.

 • SŠ gastronomie a obchodu Zlín oznámí uchazeči výsledek zkoušky písemným sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky nebo její poslední části; vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, SŠ gastronomie a obchodu Zlín mu v uvedené lhůtě zároveň předá nebo zašle osvědčení o získání profesní kvalifikace.

 • SŠ gastronomie a obchodu vypracuje záznam o průběhu a výsledku zkoušky a zašle jej spolu se stejnopisem osvědčení autorizujícímu orgánu, který SŠ gastronomie a obchodu Zlín autorizaci udělil, a to do 1 měsíce ode dne konání zkoušky nebo její poslední části.

Další podrobné informace o národní soustavě kvalifikací a o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání na webové stránce www.narodni-kvalifikace.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Marcela Zbořilová