Aktuálně

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníků 3.7.2020

 

4letý obor vzdělání - L

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

 

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 

 

Termín zveřejnění výsledků je 3.7.2020

Termín pro podání zápisového lístku je do 14.7.2020

Mgr. Petr Úředníček v. r.


 

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin:

PONDĚLÍ A STŘEDA 8 – 13 hodin (sekretariát nebo ekonomický úsek). Po telefonické domluvě lze dohodnout individuálně.  

Žádanky na jízdné potvrzujeme od 17. 8. 2020, potvrzení o studiu vydáváme na žádost na začátku školního roku.

 

Kontaktní telefony: 602 935 422, 577 210 084


 

 

Informativní schůzky s rodiči a žáky - praktické vyučování (H, L obory)

datum

čas

učebna 

třída

UOV

26.08.2020

13,00 hodin

Společenská místnost

K/Č1.

Bc. Baďurová, Bc. Polčák, Koscelníková, Lišková, Rotterová

26.08.2020

14,00 hodin

Společenská místnost

1. G

Bc. Baďurová, Bc. Polčák, Koscelníková, Lišková, Rotterová

27.08.2020

13,00 hodin

Společenská místnost

KČ1.

Bc. Baďurová, Bc. Polčák, Koscelníková, Lišková, Rotterová

 

 

 

 

 

Informativní schůzky s rodiči a žáky - praktické vyučování (E obory)

datum

čas

učebna č.

obor

UOV

26.08.2020

13,00 hodin

104

Tesařské práce

Ing. Josef Kůra

26.08.2020

13,00 hodin

104

Zednické práce

Bc. Vladimír Slovák

26.08.2020

13,00 hodin

13

Stravovací a ubytovací služby

Bc. Maršálková, Bc. Šťastná 

26.08.2020

13,00 hodin

100

Prodavačské práce

Martin Jozífek, Lenka Lhotská

27.08.2020

13,00 hodin

100

Pečovatelské služby

Michaela Polášková


 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Dnem 23. 6. 2020 je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání:

4letý obor vzdělání - L

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

 

2letý obor vzdělání - C

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 

Termín podání příhlášek je od 23.6. do 30.6.2020

Termín zveřejnění výsledků je 3.7.2020

Termín pro podání zápisového lístku je do 14.7.2020

Mgr. Petr Úředníček v. r.

 

 

 

 


 

Informace k předávání vysvědčení na konci školního roku 2019/2020

 

Předávání vysvědčení žákům H, L oborů vzdělání proběhne 29. 6. a 30. 6. 2020 na recepci Střední školy gastronomie a obchodu Zlín (vchod z ulice Univerzitní).

Žáci jednotlivých tříd budou vstupovat do budovy jednotlivě (s rouškou a s použitím desinfekce na hlavních vchodových dveřích).

Časový harmonogram předávání vysvědčení:

 

29. 6. 2020

Čas                                     Třída                                         Třídní učitel

8:00                                    K/Č/KČ2.                                   Mgr. Šuráňová

9:00                                    KČ1.                                          Mgr. Šišková

10:00                                  1. G                                           Mgr. Studená

11:00                                  2. G                                            Mgr. Ingrová

 

30. 6. 2020

Čas                                     Třída                                         Třídní učitel

8:00                                    K/Č1.                                        Ing. Páže

9:00                                    3. G                                          Mgr. Gazdošová

10:00                                  GN 1.                                        Mgr. Lorenc

 

 

Předávání vysvědčení žákům E, C  oborů vzdělání proběhne 29.  6.  2020 ve společenské místnosti Střední školy gastronomie a obchodu Zlín (vchod z ulice Hradské).

Žáci jednotlivých tříd budou vstupovat do budovy jednotlivě (s rouškou a s použitím desinfekce na hlavních vchodových dveřích).

Časový harmonogram předávání vysvědčení:

 

29. 6. 2020

Čas                                     Třída                                         Třídní učitel

7:45                                    P1A                                           Bc. Zavadilová

8:15                                    P1B                                           Mgr. Rašková

8:45                                    PZ2                                           Mgr. Bořutíková

 9:15                                   STZ1                                         Mgr. Worm

10:00                                  S2                                             Mgr. Divilová

10:45                                  PŠ1                                           Mgr. Ing. Polášková


 

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení zveřejněný 16. 6. 2020

 

Obor 65-41-L/01 Gastronomie 4letý

Obor 65-41-L/51 Gastronomie 2letá nástavba

 

Nepřijatým uchazečům bude neprodleně odesláno rozhodnutí o nepřijetí a zároveň poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí. 

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 23. 6. 2020).

 

Mgr. Petr Úředníček

ředitel školy


 

Milí žáci,

v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, vám nabízíme možnost konzultace u každého vyučujícího samostatně.

Osobní přítomnost ve škole na konzultacích je dobrovolná s maximálním počtem 15 žáků ve skupině.   

Prosíme, informujte svého vyučujícího předem, že máte zájem o tuto konzultaci.  

 

Rozpis konzultací zde

 

Mgr. Petr Úředníček 

ředitel školy

 


 


Vážení rodiče a milí žáci,

 

dne 11. 5. 2020 začne v naší škole probíhat konzultační výuka pro žáky, kteří budou ukončovat vzdělávání a budou vykonávat závěrečné a maturitní zkoušky.

 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín je již připravena po stránce hygienické a technické.

Těšíme se na váš návrat.

 

 

 

Prosím respektujte pokyny vyučujících a dodržujte hygienická opatření.

 

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

Rozpis konzultačních hodin

 

 


 

Hodnocení žáků, II. pololetí školního roku 2019/2020

 

Pravidla hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 


 

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení zveřejněný 23. 4. 2020

Informace k odevzdání zápisového lístku

Vážení uchazeči, děkujeme za Váš zájem vzdělávat se na naší škole.

 

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín je možné potvrdit odevzdáním zápisového lístku.

 

Řádně vyplněný zápisový lístek odevzdávejte přímo ve škole nebo pošlete poštou.

 

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je dána jednotně pro všechny uchazeče, a to tak, že zápisový lístek je možné odevzdat do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, a to bez ohledu na skutečnost, že v konkrétním oboru vzdělání se jednotná přijímací zkouška nekoná.

 

Těší se na Vás tým GAOZL

 

Obor H

Obory E

Obor C


 

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

posíláme aktuální informace :

 

Přijímací zkoušky 2020/2021

 

Informace k maturitní zkoušce 2019/2020

 

Informace k závěrečné zkoušce 2019/2020

 

Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.

 

 


 

 


 

Vážení rodiče a milí žáci,

vzhledem ke zrušení výuky na naší škole na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které platí až do odvolání, zřizujeme datové úložiště výukových materiálů pro žáky oborů H a L. Úložiště se zobrazí po klepnutí na tento odkaz: VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO ŽÁKY

Sledujte prosím pravidelně vkládané materiály pro Vaši třídu a plňte zadané úkoly dle pokynů učitelů jednotlivých předmětů. Tyto úkoly budou předmětem hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a jejich plnění bude vyžadováno. Prosíme udržujte kontakt se svými třídními učiteli.

 

Učivo pro žáky oborů E, C zprostředkují třídní učitelé jednotlivých tříd. Prosíme rodiče, aby třídní učitele svých žáků kontaktovali (toto platí pouze pro rodiče žáků z E a C oborů).

Děkujeme za spolupráci.

 


 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ č. 1

Vážení rodiče a milí žáci,

 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín vyhlašuje mimořádné opatření pro žáky, rodiče a zaměstnance školy, kteří se vracejí z Itálie.

 

Zákaz vstupu do budovy školy a na odloučené smluvní pracoviště.

 

Toto mimořádné opatření se vztahuje na všechny osoby, které se v období od 7. března 2020 navrátí z Itálie.

Je nutné dodržení 14denní karantény po návratu z Itálie.

(absence bude řešena jako omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů)

 

Prosíme informujte svého třídního učitele o nástupu do karantény.

 

Zaměstnanci informujte svého přímého nadřízeného nebo ředitele školy.

 

 

Kontakty

 

sekretariát, ředitel:

  577 210 084, 577 210 283, 577 210 606 

zástupce ředitele pro teoretickou výuku H, L oborů:

  575 570 956

zástupce ředitele pro teoretickou výuku E, C oborů:

  575 570 954

zástupce ředitele pro praktickou výuku:

  575 570 950

vedoucí ekonomicko-provozního úseku:

  575 570 951

 

 

Další informace

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz

 

 


 

 

Den otevřených dveří

 


 

Předvánoční divadlo

 

Současní i bývalí žáci naší školy a členové organizace HANDICAP Zlín nás v pátek 13. 12. 2019 přišli potěšit divadelním představením STVOŘENÍ SVĚTA  DIVOKRUH. Herci se velmi snažili a všichni jsme prožili příjemné dopoledne.


 

Paraparáda 2019

 

Na letošním 17. ročníku sportovní akce PARAPARÁDA, kterou pořádají studenti UTB Zlín, vzorně reprezentovali naši školu žáci Jakub Sabák, Lukáš Videcký, Jan Prachař a Martina Homolková. Paráda!!!


 

Sponzorujeme LVA

 

I v letošním školním roce 2019/2020 naší žáci a zaměstnanci sponzorují lva konžského. Vybraná částka činila 5600 Kč.


 

Běh Mírové míle 2019

 

12. 11. 2019 se uskutečnil běh Mírové míle 2019 ve Vizovicích. Jednalo se o štafetový běh 5 x 400 m v kategoriích chlapců i dívek.

Naše dívky nám udělaly velikou radost když nedali žádné štafetě šanci a zvítězily s velikým náskokem. Štafeta ve složení Řeháková Karolína, Pálková Veronika, Hoduláková Magda, Havelková Veronika a Daňková Adéla vyhrála rozdílem třídy nad ostatními školami. Blahopřejeme!

Chlapci skončili na bramborové pozici, ale i tak děkujeme za předvedený výkon.

Dívkám i chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Fotogalerie ze závodu.


 

 Pozvánka na Den otevřených dveří

 

Dne 22. 11. 2019 od 9:00 hod. do 17:00 hod.a 23. 11. 2019 od 9:00 hod do 13:00 hod. se na naší škole uskuteční Den otevřených dveří. Tato akce je určena jak pro naše budoucí studenty tak pro širokou veřejnost. V pátek 22. 11. 2019 od 10:00 do 12:00 se navíc uskuteční jedinečná Kuchařská show, kdy předvedou své umění šéfkuchaři z Hotelu Tatra ve Velkých Karlovicích a z restaurace La Villa ve Zlíně.

Všichni jsou srdečně zváni.

 


 

 


 

Veletrh práce a vzdělávání

 

Tak jako každý rok se naše škola prezentovala na Veletrhu práce a vzdělávání. Byly zde představeny střední školy ze Zlínského kraje.

Fotogalerie.


 

Předávání certifikátů

 

Studenti, kteří se zúčastnili kurzu "Škola vaření a kávy" v Itálii převzali z rukou ředitele školy účastnické certifikáty.

Blahopřejeme a věříme, že získané zkušenosti zúročí v praxi.

Fotogalerie.


 

Registr dárců dřeně

 

Dvacet studentů naší školy se zapsalo do registru dárců dřeně.

Moc děkujeme za tento chvályhodný čin.

Fotogalerie.


 

 


 

Pozvánka

Moderní gastronomie na talíři 

Přijďte tuto středu 9.10.2019 na akci v jídelně menzy U4, kde pod taktovkou pana učitele Bc. Libora Polčáka předvedou naši žáci ukázku moderní gastronomie. Přijďte ochutnat!

Vstup do menzy z ulice Hradská.

 

Informace zde

 

 

 


 

Ohlédnutí

 


 

Škola vaření ITÁLIE

 

Devět žáků naší školy vyjelo do Itálie na kurz italské gastronomie. Během týdenního pobytu (7. – 14. 9.) navštěvovali  kurz dle vlastního výběru. Část žáků se věnovala přípravě italské kávy a míchaných nápojů, druhá polovina měla možnost vařit pod dohledem šéfkuchaře podle originálních italských receptů.

Ve volném čase jsme si užívali slunce, moře a výletů do okolí.

Všichni účastníci byli nadmíru spokojeni a přivezli si s sebou nezapomenutelné zážitky.

Fotogalerie.


 

Den Zlínského kraje

So, 21. 9. 2019

Naše škola bude součástí tohoto úžasného dne.

PROGRAM ZDE

 

 


 

 

Zahájení školního roku 2019/2020

 

A je to tady. Učitelé společně se studenty zahájili nový školní rok v tělocvičně školy.

Přejeme žákům i vyučujícím aby byl tento rok úspěšný.


 

 


 

Seznam přijatých uchazečů ve 4. kole přijímacího řízení zveřejněný 23. 8. 2019

 


  


 

Informace k zahájení školního roku 2019/2020

 

 


 

Seznam přijatých uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení zveřejněný 14. 6. 2019

Obor L

 

 


 

 

Závěrečné zkoušky

 

Ve dnech 4. 6. - 10. 6. 2019 proběhly na naší škole praktické závěrečné zkoušky tříletého oboru Kuchař - číšník v jeho jednotlivých zaměřeních.

Ukázky ve fotogalerii zde


 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníků 4letého L oboru a 2letého nástavbového L oboru

 

Dnem 6. 6. 2019 vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů:

Přihlášky je možno odevzdávat v termínu 6. 6. – 14. 6. 2019.

  • 4letý obor vzdělání - L

65-41-L/01 Gastronomie (zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem)

Kritériem pro určení pořadí – průměrný prospěch z 1. pololetí ročníku, ve kterém uchazeč splnil povinnou školní docházku.  Zdravotní způsobilost a splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

(Počet volných míst 12) 

  • 2letý nástavbový obor vzdělání – L

65-41-L/51 Gastronomie /podmínkou pro přijetí je výuční list v oboru kuchař-číšník/

Kritériem pro určení pořadí – průměrný prospěch z 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru.

 (Počet volných míst 5)

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníků pro obory s výučním listem 

Dnem 6. 6. 2019 vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů.

Přihlášky je možno odevzdávat v termínu 6. 6. –  14. 6. 2019.

 

  • pro tříletý obor 65-51-H/01 Kuchař - číšník, odborné zaměření:

Kuchař(ka); Číšník, servírka; Kuchař(ka) - číšník, servírka ( Počet volných míst 12)

Kritériem pro určení pořadí – průměrný prospěch z 1. pololetí ročníku, ve kterém uchazeč splnil povinnou školní docházku, zdravotní způsobilost a splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

 

  • pro tříleté obory:

36-67-E/01 Zednické práce (1 žák); 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (1 žák);

66-51-E/01 Prodavačské práce (2 žáci); 36-64-E/01 Tesařské práce (1 žák ) 

U oborů kategorie E je nutné písemné doporučení poradenského zařízení, splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost pro daný obor.

 

Mgr. Petr Úředníček v. r. 

ředitel školy

 

Čajovna

 

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 navštívili žáci oborů Prodavačské práce a Stravovací a ubytovací služby Dobrou čajovnu ve Zlíně. V příjemném, orientálně laděném prostředí čajovny si poslechli velmi zajímavou přednášku a několik netradičních druhů čaje také ochutnali. Děkujeme.


 

Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení zveřejněný 24. 5. 2019

Obor L


 Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení zveřejněný 23. 5. 2019

Obor H

Obory E

 


Přehlídka kuchařského umu

 

Dne 16. května 2019 žákyně oboru Stravovací a ubytovací služby Petra Hlobilová a Vanda Kaňovská úspěšně reprezentovaly naši školu na Přehlídce kuchařského umu“ v Mikulově. Připravovaly menu pro 8 osob o třech chodech, na téma „Bezmasé pokrmy“. Své výsledky představily na závěrečné prezentaci a degustaci. Naše žákyně uspěly velmi dobře a za předvedené výkony si odvezly ze soutěže hodnotné ceny, které obdržely od pořadatele. Tímto jím patří poděkování za vzornou reprezentaci školy. Fotogalerie.


Klub „íčko“

 

V pátek 17. 5. 2019 jsme s Praktickou školou v rámci PCV navštívili naše oblíbené Klub „íčko“. Moc děkujeme za super program.


 Kozí farma Vizovice

 

V úterý 14. 5. 2019 jsme byli na exkurzi na Kozí farmě ve Vizovicích. Ochutnali jsme kozí mléko i sýry a seznámili se s jejich výrobou. Děkujeme. 

Fotogalerie.


 

Florbalový turnaj

 

Dne 14. 5. 2019 se v tělocvičně SŠ gastronomie a obchodu Zlín uskutečnil již tradiční florbalový turnaj pro žáky E oborů. Turnaje se zúčastnili žáci z OU Kelč, SOU Valašské Klobouky, SŠ hotelová a služeb Kroměříž a samozřejmě žáci z naší školy. Pohár za první místo si zaslouženě odvezli hráči z OU Kelč. O druhé místo se rozpoutal nelítostný boj mezi hráči z naší školy a hráči z Kroměříže. Rozhodovaly samostatné nájezdy, které lépe zvládli borci z naší školy.

Chtěl bych poděkovat všem žákům a učitelům zúčastněných škol. Samozřejmě velké poděkování patří žákům z naší školy za dobrou reprezentaci. Hoši, děkujem! Fotogalerie.

 


 

 

 


 

TRENDY BAROVÝ ČAŠNÍK 2019

 

Dne 3. 5. 2019 se zúčastnili žáci naší školy

Baloghová Ester         1.ročník Gastronomie

Žárský Michal             1.ročník Gastronomie

Koláříková Lucie        3.ročník Číšník

 5 . ročníku soutěže TRENDY BAROVÝ ČAŠNÍK 2019 v Púchově na Slovensku. Tímto jim gratulujeme k umístění ve stříbrném a bronzovém  pásmu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Fotogalerie.


 

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení zveřejněný 29. 4. 2019

Obory L

 


 

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení zveřejněný 23. 4. 2019

Obor H

Obory E

Obor C

 

 (vzor odvolání)

 


 

 

Revolution train

 

V rámci programu protidrogové prevence jsme navštívili s žáky 2. ročníku oboru Prodavačské práce Protidrogový vlak – Revolution Train, který přijel na vlakovém nádraží do Zlína. Cílem programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku a inspirovat jej k pozitivním životním rozhodnutím.

 


 

Třídní schůzky s rodiči

 

Třídní schůzky s rodiči se budou konat dne 2. 4. 2019 v budově naší školy.

Časový harmonogram třídních schůzek s rozdělením jednotlivých tříd naleznete v odkazech níže.

Rozpis H, L - obory.

Rozpis E, C - obory.


Volejbalový turnaj

26. 3. 2019 proběhl ve Vizovicích volejbalový turnaj dívek středních škol. Naše holky po obětavém výkonu obsadily druhé místo. Pro některé z dívek to byla poslední možnost reprezentovat školu před blížící se maturitou. Dobrá práce holky!


LVZ 2019

 

Odkaz na krátké video z lyžáku.


Návštěva ZOO

 

20. 3. 2019 proběhla první část alternativního sportovního kurzu Praktické školy dvouleté. Žáci navštívili ZOO Lešnou Zlín a užili si krásný den.


Veletrh stavebnictví

 

Dne 22. března 2019 naši žáci oboru Zednické práce spolu s pedagogickými pracovníky navštívili 30. ročník veletrhu STAVEBNICTVÍ-THERM-DOMOV-ZAHRADA 2019. Ve více jak 100 expozicích představili vystavovatelé ve zlínské Sportovní hale Euronics rozsáhlou nabídku nejžhavějších novinek, výrobků a služeb, energeticky nejúspornějších technologií z oborů stavebnictví. Pedagogové a žáci měli tak možnost získat přehled o novinkách ve stavebnictví.

Fotogalerie.


 

Koktejlový kurz

 

11. 3. - 15. 3. 2019 proběhl na naší škole Koktejlový kurz (dříve Barmanský kurz) pod vedením špičkových školitelů s dlouholetou praxí ze skupiny Barmani Zlín. Zkušení lektoři neustále propagují moderní trendy v míchání koktejlů a působivých prezentací. Oba byli navíc velmi zábavní, takže se určitě nikdo nenudil.

Fotogalerie.

 


Odborná gastronomická soutěž

 

Soutěže konané 20. 2. 2019 se zúčastnilo 7 tříd. Týmy se skládaly ze 3 soutěžících. Akce probíhala v několika kolech na téma: Chutná to jako …, aroma koření, prezentace, týmová zručnost.

Průběh se nesl v soutěžním duchu, při kterém si účastníci mohli prověřit své dovednosti, znalosti, ale i smysly, které jsou pro tento obor tolik důležité. Pomyslný titul získali zástupci třídy GN2. Jednotliví soutěžící byli za své výkony odměněni podle dosažených výsledků. Fotogalerie.


 


 

Poděkování

 

Poděkování Václavu Šťastovi za pomoc spolužačce v nouzi.


 

Konverzační soutěž

 

11. 2. 2019 se na naší škole konala konverzační soutěž v anglickém jazyce. Žáci měli možnost srovnat své komunikační dovednosti během dvou kol – v prvním byly testovány poslechové dovednosti žáků a ve druhém jejich schopnost samostatně mluvit na dané téma a reagovat v rámci krátkých rozhovorů, simulujících reálné životní situace.

Třetí místo obsadil žák druhého nástavbového ročníku Dominik Jurza, druhé místo obsadila Barbora Böhmová z 1.G a vítězem se stal Jakub Kaška ze rřídy 3.G. Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za pěkné výkony.


 Kroměřížská koktejlová soutěž 2019

 

Ve středu dne 6. února 2019 se uskutečnil ve společenském sále Střední školy hotelové a služeb Kroměříž pod záštitou České barmanské asociace zastoupené panem Radkem Poláčkem jubilejní 20. ročník Kroměřížské juniorské koktejlové soutěže
Soutěžící v kategorii barman připravovali Fancy Coctail. Soutěžící v kategorii barista připravovali dvě porce espressa, cappuccina a volného nápoje s využitím kávy a sirupů od sponzora MONIN.

 

Jako zvláštní host byla na tuto akci pozvána naše studentka Lucie Koláříková. Tímto jí patří velký dík za propagaci a reprezentaci naší 

Tímto vyslovujeme poděkování panu Diatkovi za odborné a zajímavé vaření. 

Fotogalerie.