Poradenství ve šk. r. 2019/2020

Konzultační hodiny výchovných poradců a školních metodiků prevence ve šk. roce 2019/2020

 

Standardní činnosti výchovného poradce

mezi standardní činnosti výchovného poradce patří zejména:

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 • spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni (vyhledávání a orientační šetření žáků)
 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky ve školských poradenských zařízeních
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření žáků
 • koordinace poskytování poradenských služeb školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
  • v otázkách kariérového rozhodování žáků
  • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory
  • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů
  • v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči v rámci výchovného poradenství a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah své činnosti, navržená a realizovaná opatření

Standardní činnosti školního metodika prevence 

mezi standardní činnosti školního metodika prevence patří zejména:

 • koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebe poškozování a dalších projevů rizikového chování
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd
 • individuální a skupinová práce s žáky s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • kontaktování odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování
 • předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a školskému poradenskému zařízení
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči v rámci prevence rizikového chování a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah své činnosti, navržená a realizovaná opatření  

Standardní činnosti školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

mezi standardní činnosti školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty patří zejména:

 • koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci školního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (environmentální program)
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (zkráceně EVVO)
 • metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti EVVO a podpora jeho začlenění do jejich činností 
 • koordinace při realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
 • inicializace spolupráce s dalšími partnery v oblasti EVVO v regionu

 

Mgr. Ing. Martina Polášková 

školní poradce EVVO

tel.: 575 570 896,

polaskova@gaozl.cz

konzultační hodiny 

sudý týden: uterý 14:15 - 15:00 hod. 

lichý týden: čtvrtek 14:15 - 15:00 hod.