Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín (doba realizace projektu: 1. 12. 2008 - 31. 8. 2011)

Název projektu:

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín

Název a číslo globálního grantu:

CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.08/01.0070

Období realizace projektu:

1. 12. 2008 – 31. 8. 2011

Cílem projektu je modernizace vyučování a inovace vyučovacích metod a prostředků na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín.

Nejdůležitější klíčové aktivity projektu:

  • Kurzy pro učitele všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů se zaměřením na metodiku využití ICT ve vyučování a práci s prezentačním softwarem
  • Dovybavení učeben počítači a prezentační ICT technikou
  • Tvorba ICT pomůcek a metodik jejich využívání ve výuce
  • Monitoring a evaluace pilotní výuky, ukončení projektu
  • Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Realizované klíčové aktivity projektu:

Kurzy pro učitele

Období realizace:
1. 2. - 30. 6. 2009

V tomto období jsme dokončili kurz prvního vzdělávacího modulu "ICT ve vyučovacím procesu" a také kurzy druhého vzdělávacího modulu "Užití multimédií při přípravě a realizaci výuky".

Bylo proškoleno a osvědčení o úspěšném absolvování kurzů obdrželo 38 pedagogických pracovníků.

Vybavení učeben počítači a prezentační ICT technikou, dobudování multimediální učebny, nákup a zprovoznění software

Období realizace:
1. 5. 2009 - 28. 2. 2010

V 6. měsíci bylo vypsáno a ukončeno výběrové řízení na veřejnou zakázku - nákup počítačů, prezentační techniky a grafického software pro potřeby realizace projektu.

Realizace této klíčové aktivity je ukončena.

Metodiky využití modulárních výukových programů a jejich implementace do výuky, tvorba prezentací a výukových pomůcek, inovace tematických plánů s podporou ICT.

Období realizace:
1. 9. 2009 - 30. 6. 2011

V 11. měsíci byla zahájena práce na tvorbě prezentací a výukových pomůcek s metodickými listy odbornými řešiteli.

Monitoring a evaluace pilotní výuky, ukončení projektu

Období realizace:
1. 9. 2010 - 31. 8. 2011

Partner projektu vytvořil evaluační dotazník, který byl žákům rozdán při zahájení pilotní výuky.

V současné době probíhá pilotní ověřování vytvořených prezentací a ICT pomůcek ve výuce. Odborní řešitelé projektu vyhotovují zápisy o pilotním ověřování. Tyto zápisy jsou využívány při evaluaci a monitoringu pilotní výuky.

Souhrn monitorovacích indikátorů projektu:

Bylo vytvořeno (inovováno) celkem 19 produktů (učebních textů a metodik), které zahrnují 219 výukových pomůcek do všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Pilotní výuku ověřilo 23 učitelů na celkem 413 žácích. Bylo proškoleno a osvědčení o úspěšném absolvování kurzů obdrželo 38 pedagogických pracovníků.

Závěrečná konference projektu:

Termín závěrečné konference projektu byl stanoven na 23.6.2011.

Shrnutí:

V prosinci roku 2008 jsme na naší škole zahájilli realizaci grantového projektu Zlínského kraje "Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín".

V první etapě bylo hlavním cílem vzdělávání pedagogů školy v oblasti využívání ICT ve vyučovacím procesu a užití multimédií při přípravě a realizaci výuky.

V dalším období se pedagogové školy zaměřili na tvorbu prezentací, výukových ICT pomůcek, metodik výukových programů a inovaci tematických plánů s ohledem na využití ICT ve výuce. Tyto nově vytvořené a inovované produkty byly postupně v období září 2010 až červen 2011 implementovány do výuky a pilotně ověřovány.

V rámci realizace projektu jsme modernizovali vybavení školy nákupem nových počítačů, prezentační techniky a edukačních programů.

V závěru projektových aktivit proběhla evaluace. Na záverečné konferenci byly v rámci diskuse vyjádřeny cíle, priority a způsoby dosažení zlepšení kvality edukační práce školy.

V projektu jsme zpracovali několik dotazníků na evaluaci výuky. Získané výsledky a informace z vlastního hodnocení poslouží škole při dalším zkvalitňování výuky.

Seznam vytvořených prezentací a výukových pomůcek:

Fotodokumentace projektu: