Aktuálně

Upozornění na uzavření budovy školy ve dnech 6.8. - 7.8.2020

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím je škola zcela uzavřena.

Prosíme v neodkladných případech volejte 605 483 616, 723 472 501

Děkujeme za pochopení

 


 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Dnem 15. 7. 2020 je vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání:

4letý obor vzdělání - L

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

 

2letý obor vzdělání - C

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 

Termín podání příhlášek je od 15. 7. do 31. 8. 2020

Termín zveřejnění výsledků je 1. 9. 2020

Termín pro podání zápisového lístku je do 4. 9. 2020

Mgr. Petr Úředníček v. r.


 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníků 3.7.2020

 

4letý obor vzdělání - L

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

 

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 

 

Termín zveřejnění výsledků je 3.7.2020

Termín pro podání zápisového lístku je do 14.7.2020

Mgr. Petr Úředníček v. r.


 

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin:

PONDĚLÍ A STŘEDA 8 – 13 hodin (sekretariát nebo ekonomický úsek). Po telefonické domluvě lze dohodnout individuálně.  

Žádanky na jízdné potvrzujeme od 17. 8. 2020, potvrzení o studiu vydáváme na žádost na začátku školního roku.

 

Kontaktní telefony: 602 935 422, 577 210 084


 

 

Informativní schůzky s rodiči a žáky - praktické vyučování (H, L obory)

datum

čas

učebna 

třída

UOV

26.08.2020

13,00 hodin

Společenská místnost

K/Č1.

Bc. Baďurová, Bc. Polčák, Koscelníková, Lišková, Rotterová

26.08.2020

14,00 hodin

Společenská místnost

1. G

Bc. Baďurová, Bc. Polčák, Koscelníková, Lišková, Rotterová

27.08.2020

13,00 hodin

Společenská místnost

KČ1.

Bc. Baďurová, Bc. Polčák, Koscelníková, Lišková, Rotterová

 

 

 

 

 

Informativní schůzky s rodiči a žáky - praktické vyučování (E obory)

datum

čas

učebna č.

obor

UOV

26.08.2020

13,00 hodin

104

Tesařské práce

Ing. Josef Kůra

26.08.2020

13,00 hodin

104

Zednické práce

Bc. Vladimír Slovák

26.08.2020

13,00 hodin

13

Stravovací a ubytovací služby

Bc. Maršálková, Bc. Šťastná 

26.08.2020

13,00 hodin

100

Prodavačské práce

Martin Jozífek, Lenka Lhotská

27.08.2020

13,00 hodin

100

Pečovatelské služby

Michaela Polášková


 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Dnem 23. 6. 2020 je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání:

4letý obor vzdělání - L

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

 

2letý obor vzdělání - C

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 

Termín podání příhlášek je od 23.6. do 30.6.2020

Termín zveřejnění výsledků je 3.7.2020

Termín pro podání zápisového lístku je do 14.7.2020

Mgr. Petr Úředníček v. r.

 

 

 

 


 

Informace k předávání vysvědčení na konci školního roku 2019/2020

 

Předávání vysvědčení žákům H, L oborů vzdělání proběhne 29. 6. a 30. 6. 2020 na recepci Střední školy gastronomie a obchodu Zlín (vchod z ulice Univerzitní).

Žáci jednotlivých tříd budou vstupovat do budovy jednotlivě (s rouškou a s použitím desinfekce na hlavních vchodových dveřích).

Časový harmonogram předávání vysvědčení:

 

29. 6. 2020

Čas                                     Třída                                         Třídní učitel

8:00                                    K/Č/KČ2.                                   Mgr. Šuráňová

9:00                                    KČ1.                                          Mgr. Šišková

10:00                                  1. G                                           Mgr. Studená

11:00                                  2. G                                            Mgr. Ingrová

 

30. 6. 2020

Čas                                     Třída                                         Třídní učitel

8:00                                    K/Č1.                                        Ing. Páže

9:00                                    3. G                                          Mgr. Gazdošová

10:00                                  GN 1.                                        Mgr. Lorenc

 

 

Předávání vysvědčení žákům E, C  oborů vzdělání proběhne 29.  6.  2020 ve společenské místnosti Střední školy gastronomie a obchodu Zlín (vchod z ulice Hradské).

Žáci jednotlivých tříd budou vstupovat do budovy jednotlivě (s rouškou a s použitím desinfekce na hlavních vchodových dveřích).

Časový harmonogram předávání vysvědčení:

 

29. 6. 2020

Čas                                     Třída                                         Třídní učitel

7:45                                    P1A                                           Bc. Zavadilová

8:15                                    P1B                                           Mgr. Rašková

8:45                                    PZ2                                           Mgr. Bořutíková

 9:15                                   STZ1                                         Mgr. Worm

10:00                                  S2                                             Mgr. Divilová

10:45                                  PŠ1                                           Mgr. Ing. Polášková


 

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení zveřejněný 16. 6. 2020

 

Obor 65-41-L/01 Gastronomie 4letý

Obor 65-41-L/51 Gastronomie 2letá nástavba

 

Nepřijatým uchazečům bude neprodleně odesláno rozhodnutí o nepřijetí a zároveň poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí. 

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 23. 6. 2020).

 

Mgr. Petr Úředníček

ředitel školy


 

Milí žáci,

v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, vám nabízíme možnost konzultace u každého vyučujícího samostatně.

Osobní přítomnost ve škole na konzultacích je dobrovolná s maximálním počtem 15 žáků ve skupině.   

Prosíme, informujte svého vyučujícího předem, že máte zájem o tuto konzultaci.  

 

Rozpis konzultací zde

 

Mgr. Petr Úředníček 

ředitel školy

 


 


Vážení rodiče a milí žáci,

 

dne 11. 5. 2020 začne v naší škole probíhat konzultační výuka pro žáky, kteří budou ukončovat vzdělávání a budou vykonávat závěrečné a maturitní zkoušky.

 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín je již připravena po stránce hygienické a technické.

Těšíme se na váš návrat.

 

 

 

Prosím respektujte pokyny vyučujících a dodržujte hygienická opatření.

 

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

Rozpis konzultačních hodin

 

 


 

Hodnocení žáků, II. pololetí školního roku 2019/2020

 

Pravidla hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 


 

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení zveřejněný 23. 4. 2020

Informace k odevzdání zápisového lístku

Vážení uchazeči, děkujeme za Váš zájem vzdělávat se na naší škole.

 

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín je možné potvrdit odevzdáním zápisového lístku.

 

Řádně vyplněný zápisový lístek odevzdávejte přímo ve škole nebo pošlete poštou.

 

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je dána jednotně pro všechny uchazeče, a to tak, že zápisový lístek je možné odevzdat do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, a to bez ohledu na skutečnost, že v konkrétním oboru vzdělání se jednotná přijímací zkouška nekoná.

 

Těší se na Vás tým GAOZL

 

Obor H

Obory E

Obor C


 

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

posíláme aktuální informace :

 

Přijímací zkoušky 2020/2021

 

Informace k maturitní zkoušce 2019/2020

 

Informace k závěrečné zkoušce 2019/2020

 

Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.

 

 


 

 


 

Vážení rodiče a milí žáci,

vzhledem ke zrušení výuky na naší škole na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které platí až do odvolání, zřizujeme datové úložiště výukových materiálů pro žáky oborů H a L. Úložiště se zobrazí po klepnutí na tento odkaz: VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO ŽÁKY

Sledujte prosím pravidelně vkládané materiály pro Vaši třídu a plňte zadané úkoly dle pokynů učitelů jednotlivých předmětů. Tyto úkoly budou předmětem hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a jejich plnění bude vyžadováno. Prosíme udržujte kontakt se svými třídními učiteli.

 

Učivo pro žáky oborů E, C zprostředkují třídní učitelé jednotlivých tříd. Prosíme rodiče, aby třídní učitele svých žáků kontaktovali (toto platí pouze pro rodiče žáků z E a C oborů).

Děkujeme za spolupráci.

 


 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ č. 1

Vážení rodiče a milí žáci,

 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín vyhlašuje mimořádné opatření pro žáky, rodiče a zaměstnance školy, kteří se vracejí z Itálie.

 

Zákaz vstupu do budovy školy a na odloučené smluvní pracoviště.

 

Toto mimořádné opatření se vztahuje na všechny osoby, které se v období od 7. března 2020 navrátí z Itálie.

Je nutné dodržení 14denní karantény po návratu z Itálie.

(absence bude řešena jako omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů)

 

Prosíme informujte svého třídního učitele o nástupu do karantény.

 

Zaměstnanci informujte svého přímého nadřízeného nebo ředitele školy.

 

 

Kontakty

 

sekretariát, ředitel:

  577 210 084, 577 210 283, 577 210 606 

zástupce ředitele pro teoretickou výuku H, L oborů:

  575 570 956

zástupce ředitele pro teoretickou výuku E, C oborů:

  575 570 954

zástupce ředitele pro praktickou výuku:

  575 570 950

vedoucí ekonomicko-provozního úseku:

  575 570 951

 

 

Další informace

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz

 

 


 

 

Den otevřených dveří

 


 

Předvánoční divadlo

 

Současní i bývalí žáci naší školy a členové organizace HANDICAP Zlín nás v pátek 13. 12. 2019 přišli potěšit divadelním představením STVOŘENÍ SVĚTA  DIVOKRUH. Herci se velmi snažili a všichni jsme prožili příjemné dopoledne.


 

Paraparáda 2019

 

Na letošním 17. ročníku sportovní akce PARAPARÁDA, kterou pořádají studenti UTB Zlín, vzorně reprezentovali naši školu žáci Jakub Sabák, Lukáš Videcký, Jan Prachař a Martina Homolková. Paráda!!!


 

Sponzorujeme LVA

 

I v letošním školním roce 2019/2020 naší žáci a zaměstnanci sponzorují lva konžského. Vybraná částka činila 5600 Kč.


 

Běh Mírové míle 2019

 

12. 11. 2019 se uskutečnil běh Mírové míle 2019 ve Vizovicích. Jednalo se o štafetový běh 5 x 400 m v kategoriích chlapců i dívek.

Naše dívky nám udělaly velikou radost když nedali žádné štafetě šanci a zvítězily s velikým náskokem. Štafeta ve složení Řeháková Karolína, Pálková Veronika, Hoduláková Magda, Havelková Veronika a Daňková Adéla vyhrála rozdílem třídy nad ostatními školami. Blahopřejeme!

Chlapci skončili na bramborové pozici, ale i tak děkujeme za předvedený výkon.

Dívkám i chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Fotogalerie ze závodu.


 

 Pozvánka na Den otevřených dveří

 

Dne 22. 11. 2019 od 9:00 hod. do 17:00 hod.a 23. 11. 2019 od 9:00 hod do 13:00 hod. se na naší škole uskuteční Den otevřených dveří. Tato akce je určena jak pro naše budoucí studenty tak pro širokou veřejnost. V pátek 22. 11. 2019 od 10:00 do 12:00 se navíc uskuteční jedinečná Kuchařská show, kdy předvedou své umění šéfkuchaři z Hotelu Tatra ve Velkých Karlovicích a z restaurace La Villa ve Zlíně.

Všichni jsou srdečně zváni.

 


 

 


 

Veletrh práce a vzdělávání

 

Tak jako každý rok se naše škola prezentovala na Veletrhu práce a vzdělávání. Byly zde představeny střední školy ze Zlínského kraje.

Fotogalerie.


 

Předávání certifikátů

 

Studenti, kteří se zúčastnili kurzu "Škola vaření a kávy" v Itálii převzali z rukou ředitele školy účastnické certifikáty.

Blahopřejeme a věříme, že získané zkušenosti zúročí v praxi.

Fotogalerie.


 

Registr dárců dřeně

 

Dvacet studentů naší školy se zapsalo do registru dárců dřeně.

Moc děkujeme za tento chvályhodný čin.

Fotogalerie.


 

 


 

Pozvánka

Moderní gastronomie na talíři 

Přijďte tuto středu 9.10.2019 na akci v jídelně menzy U4, kde pod taktovkou pana učitele Bc. Libora Polčáka předvedou naši žáci ukázku moderní gastronomie. Přijďte ochutnat!

Vstup do menzy z ulice Hradská.

 

Informace zde

 

 

 


 

Ohlédnutí

 


 

Škola vaření ITÁLIE

 

Devět žáků naší školy vyjelo do Itálie na kurz italské gastronomie. Během týdenního pobytu (7. – 14. 9.) navštěvovali  kurz dle vlastního výběru. Část žáků se věnovala přípravě italské kávy a míchaných nápojů, druhá polovina měla možnost vařit pod dohledem šéfkuchaře podle originálních italských receptů.

Ve volném čase jsme si užívali slunce, moře a výletů do okolí.

Všichni účastníci byli nadmíru spokojeni a přivezli si s sebou nezapomenutelné zážitky.

Fotogalerie.


 

Den Zlínského kraje

So, 21. 9. 2019

Naše škola bude součástí tohoto úžasného dne.

PROGRAM ZDE

 

 


 

 

Zahájení školního roku 2019/2020

 

A je to tady. Učitelé společně se studenty zahájili nový školní rok v tělocvičně školy.

Přejeme žákům i vyučujícím aby byl tento rok úspěšný.